Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tak ako ostatné  internetové obchody používáme súbory cookies na analýzu náštevnosti a nastavenie reklamy. Používaním nášej stránky s tým súhlasíte. V prípade potreby si súbory cookies možete vymazať v nastavení Vášho internetového prehliadača. Údaje o naštevnosti nie sú poskytované tretím stranám a slúžia len pre presnejšie nastavenie reklamy.

Nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajúce na základe elektronickej objednávky tovaru v internetovom obchode www.fashionvenue.eu.

Predávajúcim je:

FashionVenue, s. r. o.

Horská 12885/13E

831 52 Bratislava

e-mail: info@fashionvenue.eu

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 60525/B, oddiel Sro. IČO: 44 972 814
Spoločnosť nie je je platcom DPH.
Bankové spojenie: Tatra Banka - 2921826762 / 1100

Kupujúcim je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná (elektronickou objednávkou) tovar prostredníctvom internetového obchodu www.fashionvenue.eu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v internetovom obchode www.fashionvenue.eu.

Predávajúci si vyhradzuje právo akceptovať iba tie objednávky, v ktorých je adresa doručenia na území Slovenskej republiky.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené tymito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak je kupujúcim právnická osoba riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ďalej sa obchodné vzťahy riadia zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa , zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a podobne.

Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky. Odoslaním objednávky tovaru zároveň dávate súhlas k tomu, aby až do odvolania Vášho súhlasu boli Vaše osobné údaje spracované v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely obchodnej činnosti.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné.

Záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká akceptovaním objednávky predávajúcim zaslaním e-mailového potvrdenia. Potvrdenie objednávky predávajúcim bude obsahovať: identifikáciu predávajúceho, identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky, dátum objednávky, názov tovaru, objednané množstvo, jednotkovú cenu a celkovú cenu tovaru, celkovú cenu objednávky a informácie o dodacej lehote.

Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku, ak produkty neboli ešte predávajúcim odoslané. Objednávku je možné stornovať zaslaním emailu na adresu info@fashionvenue.eu. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime do 3 pracovných dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. Ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, použitý resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, je predávajúci oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu do troch pracovných dní po vrátení objednaného tovaru.

Platobné podmienky, poštovné

Všetky ceny uvedené na stránkach www.fashionvenue.eu sú konečné. Na prepočet EUR/SKK je použivaný konverzný kurz 30,126.

Pri zaslaní Sl.poštou predávajúci účtuje poštovné a balné vo výške 2,90 EUR v prípade, že celková suma objednávky je nižšia než 20 EUR. V prípade, že hodnota objednávky je nad 20 EUR, predávajúci neúčtuje poštovné ani balné.

Pri zaslaní Express kuriérom Sl.pošty predávajúci účtuje poštovné a balné vo výške 3,90 EUR v prípade, že celková suma objednávky je nižšia než 45 EUR. V prípade, že hodnota objednávky je nad 45 EUR, predávajúci neúčtuje poštovné ani balné.

Spôsob úhrady:

  1. Dobierka Slovenskej pošty
  2. Platba vopred na účet predávajúceho: Tatra Banka č.účtu: 2921826762 / 1100

Ako variabilný symbol použite číslo Vašej objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.

Vernostné zľavy

Predávajúci poskytuje vernostné zľavy len zaregistrovaným zakázníkom. V prípade, že celkový súčet objednávok od zákazníka prevýši 60 resp. 150 EUR budú poskytnuté nasledovné zľavy:

  • 60 EUR - zľava 5%
  • 150 EUR - zľava 7%

Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

V prípade, že tovar sa nachádza na sklade je objednávka expedovaná do 2 pracovných dní od prijatia objednávky.Cieľom predávajúceho je ponúkať prostredníctvom internetového obchodu len tovar, ktorý sa náchadza na sklade. Vo výnimočnom prípade, však može nastať situácia, že si kupujúci objedná tovar, ktorý bol medzitým vypredaný. V tomto prípade predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

Predávajúci dodáva/zasiela tovar výhradne Slovenskou poštou. Kupujúci obdrží potvrdenie o zaslaní svojej objednávky. Následne do 3 pracovných dní by Slovenská pošta mala doručiť objednávku. V prípade, že pošta nezastihne kupujúceho na dodacej adrese, nechá v jeho schránke oznámenie o uložení zásielky na 14 dní.

Záručná doba, reklamácia

Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci záruky, preukázať sa dokladom o kúpe. Reklamovanú zásielku musí kupujúci zaslať ako balík na adresu predávajúceho spolu so sprievodným listom, v ktorom kupujúci popíše závady výrobku. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú vybaviť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci zašle kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci považuje ochranu osobných údajov kupujúcich za svoju jednu svojich priorít. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť údaje kupujúcich tretím osobám pre marketingové účely a bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnou legislatívou.

Osobné údaje sú používané v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”).

Pred odoslaním online objednávky je nutné uviesť nasledovné údaje:

 

  • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
  • e-mailovú adresa
  • adresu doručenia (ak iná ako fakturačná adresa)
  • telefónne číslo

 

Právny základ – obchodné podmienky, na základne ktorých vzniká kúpno-predajný vzťah.

Účel – spracovanie a zaslanie objednávky zákazníkovi, Údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Osobné údaje sa neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky t.j. doručovateľské služby (adresa na dodanie),

Podmienky spracúvania - Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžu zákazníci kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do eshopu. V prípade, že si želajú zrušiť svoju registráciu, môžu nás o to požiadať e-mailom. Osobné údaje spracúvame aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely účtovníctva.

Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Spracovanie osobných údajov môže predávajúci vykonávať aj prostredníctvom tretích osôb, a to automaticky i manuálne.

Záverečné ustanovenia

VOP vstupujú do platnosti dňom ich uverejnenia na www.fashionvenue.eu.

Predávujúci má právo kedykoľek zmeniť znenie VOP.

V Bratislave, dňa  25.1.2014.