Ochrana osobných údajov

Predávajúci považuje ochranu osobných údajov kupujúcich za svoju jednu svojich priorít. Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť údaje kupujúcich tretím osobám pre marketingové účely a bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnou legislatívou.

Osobné údaje sú používané v zmyslev nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 

Pred odoslaním online objednávky je nutné uviesť nasledovné údaje:

meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)

e-mailovú adresa

adresu doručenia (ak iná ako fakturačná adresa)

Právny základ – obchodné podmienky, na základne ktorých vzniká kúpno-predajný vzťah.

Účel – spracovanie a zaslanie objednávky zákazníkovi, Údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Osobné údaje sa neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky t.j. doručovateľské služby (adresa na dodanie),

Podmienky spracúvania - Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžu zákazníci kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do eshopu. V prípade, že si želajú zrušiť svoju registráciu, môžu nás o to požiadať e-mailom. Osobné údaje spracúvame aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely účtovníctva.

Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Spracovanie osobných údajov môže predávajúci vykonávať aj prostredníctvom tretích osôb, a to automaticky i manuálne.