Ochrana osobných údajov

Spoločnosť FashionVenue, s.r.o., IČO: 44972814, prevádzkuje e-shop na webových stránkach fashionvenue.eu. Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovanie našich webových stránok spracúvávame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

I. Spracovanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára alebo našej stránky na Facebook.com

Pokiaľ nás kontaktujete cez Kontaktný formulár alebo stránky Facebook.com/fashionvenue, budeme pracovať s vašimi údajmi, ktoré nám oznámite. Sú to: Vaše meno a priezvisko a emailová adresa. 

Z akého dôvodu?  Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?  Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať? Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkom.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu - Uzatvorenie a plnenie zmluvy, alebo Odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, tel.číslo, 

Z akého dôvodu?  Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar alebo služby. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok. Osobné údaje budeme ďalej spracúvávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracúvávame? Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Objednávka tovaru/služieb (e-shop) → kúpna zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?  Počas plnenia našej služby a potom do posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

 

C. Newslettery (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu? Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať? 2 roky od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@fashionvenue.eu. 

D. Plnenie zákonných povinností spoločnosti

Spoločnosť  spracúva osobné údaje aj na účely plnenia zákonných povinností. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR je napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou FashionVenue, s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností.  Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom. 

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to: 

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 2

 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru Slovenská pošta, a.s. 

 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb  GoPay,  Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768 společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C/11030.

 • poskytovateľ e-mailingovej služby WebSupport, s.r.o, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928  Register: Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 63270/B

Osobné údaje spracúvávame iba na území Európskej únie.

III. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach. Cookies tretích strán, vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Adwords a Facebook. 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

IV. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás na e-maile: info@fashionvenue.eu a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracúvávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Zoznam Vašich práv: 

 • Právo na prístup k údajom (čl. 15)
 • Právo na opravu (čl. 16)
 • Právo na výmaz (čl. 17)
 • Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18)
 • Právo na prenosnosť (čl. 20)
 • Právo namietať (čl. 21)
  • ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa e-shopu (napr. na účely priameho marketingu), zákazník má právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov. 
  • na právo namietať na účely priameho marketingu musí byť dotknutá osoba výslovne upozornená najneskôr pri prvej komunikácii s ňou a toto právo musí byť prezentované jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií,
  • po uplatnení námietky zákazníka FashionVenue, s.r.o. ihneď ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu a tieto osobné údaje už na účely priameho marketingu nespracúvať.
 • Právo odvolať súhlas
  • ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu zákazníka (napr. vernostný program, spotrebiteľská súťaž), zákazník môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním odvolať a prevádzkovateľ e-shopu je povinný ukončiť spracúvanie osobných údajov, ktoré boli spracúvané na základe súhlasu, ak nedisponuje iným právnym základom, 
  • ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu zákazníka, o práve súhlas kedykoľvek odvolať musí byť zákazník podľa čl. 13 ods. 2 písm. c) Nariadenia prevádzkovateľom e-shopu vopred informovaný.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii  Úrad na ochranu osobných údajov. 

Tieto zásady sú účinné od 16.1.2022.